Rep.nr. 63268 / AE VERZ 95-3059

BESCHIKKING
VAN DE KANTONRECHTER TE UTRECHT
IN DE ZAAK VAN

De rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging
KONINKLIJKE VERENIGING WARMBLOED PAARDEN STAMBOEK IN NEDERLAND,
gevestigd te Huis ter Heide,
verzoekster,
gemachtigde: Mr. M. BŲdicker, advocaat te Bussum

tegen

ANDRIES VAN DEN BERG,
wonenden te Putten,
verweerder,
gemachtigde: Mr. F.J.Schoute, advocaat te Amsterdam.

Verloop van de procedure

Verzoekster, verder ook te noemen KWPN, heeft op 10 november 1995 een verzoekschrift ingediend.
Verweerder, verder ook te noemen Van den Berg, heeft een verweerschift ingediend.
De kantonrechter heeft dag en uur van de mondelinge behandeling bepaald en de griffier heeft partijen opgeroepen.
De mondelinge behandeling heeft plaatsgehad op 20 december 1995 in bijzijn van partijen en de gemachtigden.
Hierna heeft de kantonrechter in overleg met partijen bepaald dat hij zo spoedig mogelijk een beschikking zal geven.

Motivering

Van den Berg is op 1 september 1993 in dienst getreden bij KWPN als directeur. Zijn salaris bedraagt f 11.278,- bruto per maand.

KWPN heeft in het verzoekschrift onder andere het volgende gesteld.
KWPN is van mening dat er sprake is van een zodanige wijziging van omstandigheden dat de arbeidsovereenkomst op korte termijn moet worden ontbonden.

De kern van de zaak is dat Van den Berg in het afgelopen jaar tekort is geschoten in de uitoefening van zijn functie.

Kennelijk ook tot verbazing van Van den Berg is omstreeks februari/maart 1995 geconstateerd dat KWPN in 1994 niet het geprognotiseerde verlies van f 200.000,- heeft gelden maar een verlies van f 600.000,-. Naar aanleiding van dit feit heeft de penningmeester in maart 1995 de volledige financiŽle verantwoordelijkheid noodgedwongen in handen genomen.

Begin 1995 is de kantoororganisatie aan een onderzoek onderworpen door mevrouw M. Van Deursen. Begin maart 1995 was een concept-rapport gereed. Van den Berg heeft dit rapport niet aan het bestuur gemeld. Hij heeft pas op 13 juli 1995, toen het definitieve rapport gereed was aan het bestuur gerapporteerd. Naar aanleiding van dit rapport is een z.g. stappenrapport gemaakt dat zorgvuldig met het personeel besproken had moeten worden. Van den Berg is echter met vakantie gegaan en hij heeft het aan zijn waarnemer de heer Kingmans overgelaten om met dit stappenplan verder te gaan.

Eveneens vlak voor zijn vakantie heeft Van den Berg een brief gezonden aan alle budgethouders met betrekking tot de maandrapportage. Deze brief heeft voor veel onrust gezorgd en de inhoud getuigt niet van een goede interne samenwerking tussen de directeur en zijn personeel.

Toen het bestuur tijdens de vakantie van Van den Berg merkte dan Van den Berg in feite de hele organisatie aan haar lot had overgelaten juist in een tijd van financiŽle ombuigingen en noodzakelijke reorganisaties, heeft het zijn vertrouwen in Van den Berg verloren, hetgeen begin september, kort na de terugkeer van Van den Berg van zijn vakantie, aan Van den Berg is mede gedeeld, waarna hij op non-actief is gesteld.

Het KWPN is bereid om bij beŽindiging van het dienstverband een redelijke vergoeding te betalen. Zij wil het maandinkomen stellen op f 15.000,- (maandloon plus vakantie toeslag, pensioenpremie en ziektekostenverzekering) en stelt voor een bedrag van f 45.000,- toe te wijzen.

Van den Berg heeft in verweerschrift onder andere het volgende gesteld.
Van den Berg is geboren op 21 oktober 1947 en hij inmiddels 48 jaar oud.
Het is niet juist dat hij disfunctioneert. Er zijn geen aanwijsbare momenten waarop het bestuur het functioneren van Van den Berg aan de orde heeft gesteld.

Het tekort van f 600.000,- is ontstaan door onvoldoende doordachte bestuursbesluiten en een geldverslindende nieuwe structuur in een periode voorafgaand aan het moment van indiensttreding. Het is al te makkelijk om de verantwoordelijkheid voor de tijdige signalering van budgetoverschrijdingen bij de directeur te leggen, doch deze is daarbij wel afhankelijk van de informatie die hem bereikt. Van den Berg heeft voorgesteld een budgetbewakingssysteem in te voeren, maar dat voorstel is op hevige weerstand gestuit van met name de plaatsvervanger van Van den Berg de heer Kingmans.
Overigens was al lang en breed voor het verschijnen van de jaarrekening bekend dat de inkomstenstroom ver was achter gebleven bij de prognose. In de vergadering van het algemeen bestuur (AB) van 8 september 1994 kwamen de cijfers van het eerste halfjaar van 1994 aan de orde. Deze waren nog nooit zo snel ter tafel gekomen.

Het is niet juist dat de penningmeester de financiŽle verantwoordelijkheid heeft overgenomen. Er kwam wel en zekere bemoeienis van de penningmeester maar dit geschiedde in overleg met Van den Berg onder het mom:"jullie hebben het toch al zo druk".

De brief aan de budgethouders was al besproken voordat Van den Berg met vakantie ging. Het staat een directeur vrij om de personeelsleden op de ernst van de situatie te wijzen als het personeel eerdere signalen negeert.

Het concept-rapport was niet meer dan een eerste inventarisatie van de problemen met de telefonische bereikbaarheid.
Het AB was volledig op de hoogte van de problematiek van de telefonische bereikbaarheid.
Het is niet juist dat Van den Berg het stappenplan heeft overgelaten Kingmans.

Het in juni 1995 nieuw aangetreden bestuur had kennelijk een zondebok nodig voor de problemen waarmee het KWPN werd geconfronteerd.

KWPN heeft door Van den Berg op non-actief te stellen bewust een situatie gecreŽerd waarin het voor Van den Berg niet meer mogelijk is terug te keren als directeur. Zijn positie in de paardenwereld is mede door verschillende publicaties onhoudbaar geworden.

Van den Berg zal zich dan ook niet verzetten tegen de gevraagde ontbinding. Jij verzoekt de kantonrechter een billijke vergoeding vast te stellen.

De kantonrechter overweegt het volgende.

Als vaststaand kan worden aangenomen dat Van den Berg niet meer bij KWPN kan blijven werken als directeur. De arbeidsovereenkomst kan dan ook ontbonden worden.

Aannemelijk is dat het nieuwe bestuur van KWPN niet in overleg is getreden met Van den Berg over zijn functioneren. Het nieuwe bestuur heeft abrupt de samenwerking afgebroken en Van den Berg heeft geen kans gehad om eventuele fouten te verbeteren. Het is dan ook billijk om hen een vergoeding toe te kennen die hoger is dan een vergoeding berekend op grond van een van de in gebruik zijnde formules. Van den Berg zal enige tijd nodig hebben om een andere baan te vinden. De kantonrechter zal een vergoeding vaststellen van f 110.000,- te vermeerderen met f 5.000,- als vergoeding van de kosten van juridische bijstand in de periode voorafgaande aan de procedure. De kantonrechter acht geen termen aanwezig een immateriele schadevergoeding vast te stellen.

De kantonrechter zal KWPN in de gelegenheid stellen het verzoek in te trekken omdat hij een hogere vergoeding dan door KWPN aangeboden zal vaststellen.

Beslissing

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen met ingang van 1 februari 1996, bepaalt de vergoeding die KWPN aan Van den Berg moet betalen op f 110.000,- bruto plus f 5.000,- als vergoeding van kosten van juridische bijstand en veroordeelt KWPN deze bedragen aan Van den Berg te betalen, een en ander tenzij KWPN het verzoek zal intrekken binnen veertien dagen na de verzending van deze beschikking;

veroordeelt KWPN in de proceskosten die aan de zijde van de wederpartij worden begroot op f 2000.,- als salaris van de gemachtigde, ook als het verzoek tijdig zal worden ingetrokken.

Aldus gegeven te Utrecht en op 2 januari 1996 in het openbaar uitgesproken door de kantonrechter Mr. M. Delfos Visser in bijzijn van de griffier.

[index]
E-mail: info@gelderlanderhorse.nl