De volgende tekst is in beperkte mate demonstratief verspreid op de Nationale Dag
van het Gelders paard d.d. 1-8-1998
 
Dit mag u vandaag niet weten.
(ingezonden stuk in In de Strengen van 30 juli 1998 niet geplaatst
door ingrijpen Hoofdbestuur KWPN)

Red het Gelders paard

Zonder de fokkers hierin te betrekken heeft het Hoofdbestuur van het KWPN het fokdoel van het Gelders paard - enkele jaren ook basispaard genoemd - ingrijpend gewijzigd door het vereiste van "oorspronkelijke bloedlijnen" volledig af te schaffen. Dit is zo ingrijpend dat het Gelders paard, volgens deze nieuwe richtlijnen gefokt, niet meer de voortzetting is van het erfgoed van het Gelderse veelzijdigheidspaard, zoals dat door de fokkersgeneraties vóór ons door zorgvuldige kruising en strenge selectie is opgebouwd.
Als selectie op erfelijke eigenschappen via de bloedvoering niet essentieel is en exterieurkeuring afdoende is, wat zeuren we dan in de KWPN-fokkerij nog over register A.
Het fokdoel zoals dat nog uitdrukkelijk is bevestigd bij het vaststellen van de stamboekregels voor de bloedvoering in 1990 luidt (heeft geluid?): "Het Gelders type, zijnde een cultuurras, dient middels oorspronkelijke bloedlijnen en exterieurkenmerken behouden te blijven".

In 1990 is het vereiste percentage Gelders bloed van 75% juist verhoogd naar 87,5%. Ik heb er toen voor gepleit om met het oog op het toch al geringe aantal bloedlijnen dit percentage op 75% te houden overeenkomstig het vroegere onderscheid tussen Gelders paard en Sportregister. De heer Van der Veen, schreef daarop als directeur/hoofdinspecteur van het KWPN aan de fokkers van het Gelders paard:
"Tot mijn spijt kan ik door verplichtigen in het buitenland niet op uw ledenvergadering aanwezig zijn. Het spijt me des te meer omdat er op de agenda van uw vergadering een onderwerp staat, dat van wezenlijk belang is voor het voortbestaan van het basispaard. Dit jaar hebben we in een constructieve sfeer met mevrouw Hekkert en de heer Van Leyden overleg gevoerd over de afstammingseisen. Ik hecht er aan u te laten weten dat het thans voorliggende voorstel niet tot stand is gekomen via het sluiten van compromissen, doch dat wij van stond af aan inhoudelijk dezelfde mening waren toegedaan. Het thans geagendeerde voorstel, is naar mijn overtuiging een goed afgewogen voorstel dat recht doet aan het basispaard en ruimte biedt voor verbreding van de bloedopbouw zonder dat het basispaard een vergaarbak wordt van minder geslaagde rij- of tuigpaarden. Vooral dit laatste is bedreigend voor het voortbestaan van het basispaard, omdat dan de identiteit verloren gaat. Het voorstel van de heer Van Lijssel houdt dit gevaar in."

Volledig in tegenstelling hiermee kwam de heer Van der Veen in de ledenvergadering van
9 april 1997 totaal onverwacht met een voorstel voor bloedverruiming waarbij alle Duitse en Franse bloedlijnen zouden worden geaccepteerd voor de Gelderse fokkerij. Ik heb daarop voorgesteld om eerst eens te denken aan een verlaging van het percentage Gelders bloed van 87,5% naar weer 75%. De ledenvergadering heeft daarop besloten dat de heer Van der Veen en mevrouw Hekkert voor de volgende vergadering eerst een voorstel op papier zouden zetten. Dit is niet gebeurd.
Naar achteraf blijkt heeft het algemeen bestuur van het KWPN (geïnformeerd over de resultaten van de ledenvergadering??) een jaar geleden al besloten dat een bepaald percentage "oorspronkelijk bloed" in de afstamming van het Gelders paard absoluut niet nodig is.

Dit ingrijpend besluit en ook het voorafgaand advies van de fokkerijraad zijn nooit gepubliceerd in In de Strengen; zelfs het bestuur van de Afdeling Gelders Paard was er niet van op de hoogte. Pas in de publicatie van de stamboekregels 1998 werd dit vermeld en wel in bewoordingen waarvoor je bijna jurist moet zijn om te begrijpen wat precies de gevolgen zijn. Door de bladen Agrarisch Dagblad, De Paardenkrant, Mensport en De Boerderij is dit onder de aandacht gebracht, maar niet door In de Strengen. In ons officiële stamboekblad is ook al geen melding gemaakt van het besluit van de ledenvergadering van het Gelders paard op 22 april 1998 om aan het Hoofdbestuur van het KWPN te vragen het minimum-percentage Gelders bloed op 75% te stellen; evenmin als van de Europese subsidieregeling voor instandhouding van het Gelders paard die ook het percentage van minimaal 75% Gelders bloed als voorwaarde stelt.

Is het de bedoeling dat het echte Gelders paard een stille dood sterft en dat de naam "Gelders paard" komt staan voor een "vergaarbak van minder geslaagde rij- en tuigpaarden"?

Het is van grootste belang dat zo snel mogelijk elke onduidelijkheid omtrent het voortbestaan van het Gelders paard wordt weggenomen. Daarom dient direkt na de vakantieperiode een ledenvergadering van de Afdeling Gelders Paard van het KWPN plaats te vinden, met het doel dat zo veel mogelijk leden volledige openheid van zaken krijgen en een positief cq negatief oordeel uitspreken over degenen die in deze zaak het goede resp. het verkeerde hebben gedaan of het hebben laten afweten. Als we weten wie echt de kar wil trekken kunnen we werken aan het behoud van het Gelders paard, nog steeds het beste paard ter wereld zowel voor recreatief gebruik als voor de fokkerij van internationale dressuur- en springpaarden.

A.W. van Lijssel
Liessel.Als reden voor het niet plaatsen van dit ingezonden stuk is aangegeven dat het KWPN eerst overleg over dit onderwerp wil. Ze gaan echter zelf intussen gewoon door met de ongewenste ontwikkelingen. Op mijn voorstel in onze ledenvergadering van 22 april om de uitvoering een jaar uit te stellen en intussen met de fokkers van het Gelders paard te overleggen is in de afgelopen maanden op geen enkele wijze ingegaan. Wel worden we steeds meer voor voldongen feiten geplaatst en de eerste resultaten hiervan zien wij vandaag op onze keuring.

De nationale dag van het Gelders paard is bovendien een van de zeer weinige gelegenheden dat de over heel Nederland verspreide fokkers met elkaar van gedachten kunnen wisselen en ik ben het er fundamenteel mee oneens dat daarbij belangrijke informatie wordt achtergehouden. Ik vind bovendien dat dit ingezonden stuk alsnog zo snel mogelijk ongecensureerd in In de Strengen geplaats dient te worden, zodat ook de hier niet aanwezige fokkers van het Gelders paard en andere KWPN-leden weten wat er aan de hand is. Uiteraard ben ik daarnaast graag bereid tot positief overleg over een oplossing voor de geschapen problemen.

FOKKERS WORDT WAKKER, WANT HET GELDERS PAARD MOET BLIJVEN.
 

Voor meer informatie zie internet: "KWPN-paarden horses pferde" https://www.gelderlanderhorse.nl/KWPN_Paarden_Horses_Pferde
[index] 


E-mail: info@gelderlanderhorse.nl